BIP
Pomoc społeczna > Kryteria przyznania pomocy społecznej

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U.z 2013r.,poz.182/ pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,7
  7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. (uchylony),
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu lub narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”,
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe zgodnie z par 1,2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w  sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej /Dz.U. z 2012r., poz. 823/ wynoszą:

 • dla osoby w rodzinie 456,00 zł,
 • dla osoby samotnie gospodarującej 542,00 zł.

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia podania.
Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie świadczenia.
W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą, rodzinną i dochodową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy.
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Natomiast osobie tymczasowo aresztowanej świadczenia zawiesza się i nie są one w tym czasie wypłacane.