BIP
Pomoc społeczna > Akty prawne


Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2013r., poz.267/.
  2. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku /t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 182/.
  3. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" /Dz.U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. /.
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tekst jednolity z 2008r. /Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm./
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów  dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej /Dz.U. z 2012r., poz. 823/.
  6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005r.w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych /Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm/.
  7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego /Dz.U. z 2011r. Nr 27, poz. 138/.
  8. Uchwała Nr XXIII/112/2012 Rady Gminy Rąbino z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych  warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego  zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania /Dz. Urz. Woj.  Zachodniopomorskiego z 2012r. , poz. 3180/,
  9. Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze.